TÜZÜĞÜMÜZ

                           ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

BÖLÜM 1

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1 : İş bu ana tüzükle “Ankara Atatürk Liseliler Derneği” adlı dernek kurulmuştur. Bu tüzükte Ankara Atatürk Liseliler Derneği “Dernek” kısa adıyla anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır ve  genel kurul kararı ile şube açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI-FAALİYET ALANI- ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

MADDE 2 :

 

A) AMACI :

Eğitim alanında faaliyet gösterecek  Derneğin amacı, Ankara Atatürk Lisesinde okumuş olan ve Ankara Atatürk Liseliliğinin sosyal dayanışma, arkadaşlık, dostluk, vatan ve bayrak sevgisi, mezun olduğu okula hizmet verme olgusuna sahip olmak ve en önemlisi adını okulumuza vermiş olan Atatürk’ün izinden yürümektir.

 

Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

-Okumuş olduğumuz Lisemizin öğrencilik yıllarındaki arkadaşlık, dayanışma ve dostluk havasını yaratmak ve geliştirmek,

-Okuldan mezun olan veya olmayan karşılık beklemeksizin hizmete yatkın olan kişilerin mezun olduğumuz Lisemize veya Derneğimize maddi veya manevi yardımlarını teşvik etmek.

-Dernek siyasal ve dinsel konularla uğraşmaz. Toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular görüşülmez ve tartışılmaz.

 

B) ÇALIŞMA BİÇİMLERİ  :

- Lisemizden mezun olanları ve Lisemizde okuyup ta mezun olmayan fakat Derneğin amacına uygunluğu tespit edilen kişilerin derneğe üye olmalarını özendirmek ve üye kaydetmek.

- Lisemizde halen eğitim gören, eğitiminde başarılı olanları, okulun spor, sanat ve diğer faaliyetlerinde okulumuzu başarı ile temsil eden öğrencileri karşılıksız bursla, şilt veya başka bir şekilde ödüllendirmek.

- Okulumuza yararlı gördüğü projeleri gerçekleştirmek, okul yönetimi ve yurt içi veya yurt dışı kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, yurt içi veya yurt dışı hibe fonlarından yararlanmak suretiyle okulumuz öğrencilerinin, mezunlarının veya mezunlarının çocuklarının üniversiteye hazırlık aşamasında veya çalışma hayatlarında kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla sürekli eğitim danışma ve araştırma merkezi veya merkezleri oluşturmak, veya yapılması düşünülen ve yapılmakta olanlara katkıda bulunmak ve bunlar için gelir sağlamak.

- Kitap, dergi, bülten, devamlı veya süreli internet gazetesi ve dijital ortama ait diğer iletişim araçları oluşturmak,broşürler yayınlamak, konferanslar düzenlemek ve sergiler açmak,

- İkametgah ile amaç ve çalışmaları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve gerektiğinde satmak ; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak,

- Üyelerin merkez, lokal ve dinlenme tesisleri ihtiyacını karşılamak üzere kar amacı gütmeden, kooperatifler, yardım sandığı, sosyal tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek,

- Yardım toplama yönergesi ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak bağış almak ve vermek,

- Dernek Ankara Atatürk Lisesi ile ilgili kurulacak bir vakfa kurucu üye olabilir, böyle bir vakfı kurabilir,

- Üyelerinin birbirlerini daha yakından tanışıp kaynaşması için sözlü, yemekli toplantılar ve geziler düzenler

- Gerekli diğer işlemleri yapar

- Dernek, aynı amaç, çalışma konuları doğrultusunda diğer derneklerle işbirliği yapabilir

- Dernek kurucusu veya üyesi olduğu vakıfla işbirliği yapar

- Dernek Ankara Atatürk Lisesi yönetimiyle okulun sorunları için okul yönetimine yardımcı olmaya çalışır.

-Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlar, yurt dışı eğitim fonları ile ilişki kurabilir, yurt dışı fonların eğitime yönelik hibe fonlarından yararlanmak suretiyle ortak  çalışmalar  yapabilir.  Aynı amaçla yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir .

-Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan

iktisadi işletmeler kurabilir.

-Gerekli gördükleri yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

-Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..

Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez..

Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla

borçlanabilir

-Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

 

 

BÖLÜM 2

 

ÜYELİK KOŞULLARI VE TÜRLERİ

MADDE 3 : 18 yaşını bitirmiş T.C. vatandaşı olan fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip, dernekler kanununa göre yasaklanan dernekleri kurmak ya da yönetmek suçundan kesin olarak hüküm giymemiş ve bu kanun ile derneklere üyelikleri yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olan Ankara Atatürk Lisesinden mezun olup, derneğin amaç ve çalışmalarına gönül vermiş kişiler, derneğe üye olabilirler.

 

MADDE 4 : Derneğin asıl ve fahri olmak üzere 2 tür üyeliği vardır.

A) Asıl Üye : Tüzüğün 3. maddesindeki koşullara sahip olan ve bunları belgelendirerek iki asıl üyenin öneri ve kefaleti ile dernek yönetim kuruluna yapılan müracaatlar en geç 30 gün içerisinde yönetim kurulunca karara bağlanır.

B) Fahri Üye :

a) Ankara Atatürk Lisesi’nde okuyup ta başka bir liseden mezun olan kişiler,

b) Ankara Atatürk Lisesi’nde öğretmen ve yöneticilik yapmış ve yapmakta olanlar,

c) Derneğin üyesi olmayıp, derneğin amacına maddi ve manevi katkıda bulunanlar,

     İki asil üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

ÜYE HAK VE SORUMLULUKLARI

MADDE 5 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Üyeler Atatürk ilkelerine, yasalara, dernek amaç ve ilkelerine, tüzük ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak ve dernek üyelerine sevgi ve anlayışla davranmak zorunluluğundadır. Üye derneğin yıllık aidatını zamanında ödemek zorundadır. Dernek sekreterinin göndermiş olduğu yazılı bir bildirimden sonra en geç 30 gün içerisinde yıllık aidatını defaten ödemek zorundadır.

 

C) ÜYELİKTEN ÇIKMA :

MADDE 6 : Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma ile sona erer. Dernekten ayrılmak için her üye, yazılı olarak yönetim kuruluna başvurmak şartı ile istifa hakkına sahiptir.

 

Ç) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 7 : Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır :

a) Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybedenler,

b) En çok iki yıllık aidat borcu olup ta dernek sekreterinin yazılı bildirimini alış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde defaten ödemeyenler,

c) Derneğin tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunanlar,

d) Özel ya da iş yaşantısındaki tutum ve davranışları ile derneğin ilkelerine aykırı davrananlar ya da kişiliğinde dernek onurunu zedeleyenler,

Adresi bilinmeyen üyeler için yerel gazetede toplu ilan yapılır. İlan tarihinden itibaren iki ay içinde aidatını ödemeyenlerin kaydı silinir. Üyelikten çıkarılma kararı dernek sekreterinin yazılı önerisi ve yönetim kurulunun çoğunluk kararı ile verilir. Fahri üyelik hakkında (b) fıkrası hükmüne göre üyelikten çıkarılma kararı alınamaz.

 
BÖLÜM 3

ORGANLAR

MADDE 8 : Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

   Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

 

GENEL KURUL ve OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 9 : Dernek olağan genel kurulu her iki yılda bir MART ayında asıl üyelerin katılması ile toplanır. Olağanüstü genel kurul, aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde çağrılır.

a) Üye sayısının beşte birinin gündemli olarak yapacakları yazılı başvuru üzerine,

b) Yönetim kurulunun genel konularla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar ile,

c) Denetleme kurulunun hesap ve işlemlerle ilgili yazılı isteği üzerine

Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantılarındaki kural ve yöntemlere uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 10 : Çağrı usulü aşağıda gösterilen kurallara göre yapılır :

a) Genel kurula katılacak üyelere yazılı olarak ve en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle  geri bırakılırsa,bu durum  geri bırakma sebepleri de  belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

 

İkinci toplantının  geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay  içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

c) İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ile denetleme kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

 

d) Genel kurul toplantısı bir defadan daha fazla geri bırakılamaz.

 

KATILMA ŞARTI

MADDE 11 : Yönetim kurulu 9. madde hükmüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyeleri saptar, listesini düzenler.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 12 : Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 13 : Toplantının yapılış usulü aşağıdaki kurallar dahilindedir :

a) Genel kurul toplantısı, çağrı usulüne uygun olarak üyelere bildirilen veya gazetede ilan edilen  gün, saat ve yerde yapılır.

b) Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c) Toplantıda yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve genel kurul, yönetim kurulu başkanı ya da yönetim kurul başkanı tarafından görevlendirilen yönetim kurulu üyesi tarafından açılır ve başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Bu seçim yazılı veya sözlü olarak gösterilen adaylar arasından açık oyla ve salt çoğunlukla yapılır.

d) Genel kurulun yönetimi divan başkanına aittir. Toplantı tutanağı başkanlık divanı tarafından imza altına alınır.

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 14 :

a) Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

b) Genel kurul yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15 :

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

- Dernek organlarının seçimi,

- Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek,

- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 -Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,

- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabulü,

- Derneğin feshi,

- Derneğin amaçlarının gelişmesi ve gerçekleşmesi hususunda direktifler vermek, konuları görüşüp karara bağlamak,

-Yasalar, derneğin amaç ve konuları ile tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda derneğin amaç ve çalışması yönünden karar almak

-Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,

-Gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak ve yönetim kurulunun başkanını ve diğer görevlilerini, denetleme kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerini seçmek,

-Derneğin biten çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulunun raporunu, bilanço ve gelir-gider çizelgesini, denetleme kurulunun raporlarını incelemek, yönetim ve denetim kurulunun aklanması hakkında karar vermek.

-Derneğin tüzük ve yönetmeliğini onaylamak önerilen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak.

-Derneğe taşınmaz mal alınması ya da taşınmazların satışı ile ilgili konularda yönetim kuruluna yetki vermek,

-Derneğin feshine ve malların tasfiyesine karar vermek,

-Dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi genel kurulda aday olanlar arasından yazılı ve gizli oy açık tasnifle ve salt çoğunlukla yapılır.

Seçimlerde oy pusulası kullanmak zorunludur. Seçim şekline genel kurul karar verir. Gündemdeki diğer maddeler açık oylama ve salt çoğunluk esasına göre yapılır.

-Derneğin borçlanmasına karar vermek

-Federasyonlara  üye olmak  veya üyelikten çıkma konusunda karar almak..

-Uluslar arası kuruluşlara üye olunması veya çıkılması konusunda karar almak

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 16 : Genel kurul, asli üyeler arasından 2 yıl için, gizli oyla 7 kişilik bir yönetim kurulu seçer. Oy sıralamasında daha sonra gelen 7 kişi yedek üye olur. Genel kurul asli üyeler arasından 2 yıl için gizli oyla 3 kişilik bir denetim kurulu seçer. Oy sıralamasında daha sonra gelen 3 kişi yedek üye olur.

Genel Kurulda yönetim kuruluna seçilen asil üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sekreter yardımcısı, bir sayman ve bir sayman yardımcısı seçer, diğer kişiler üye olur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17 : Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

- Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurul kararını uygulamak.

- Yasalar ve mevzuat ile tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

- Derneği temsil etmek gerektiğinde kurul üyelerine temsil yetkisini vermek, başkan ya da yönetim kurulu üyelerinin önerdikleri konularda karar almak.

- Tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını yerine getirmeyen üyelerin çıkarılmasına karar vermek.

-Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,

- Derneğin gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını yapmak. Denetleme kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,

- Genel kurul toplantılarının gündemini, gününü, saatini ve yerini saptamak.

- Derneğin faal ve etkin çalışmalarını sağlamak için komiteler kurmak. Bu komitelerin çalışma ve önerileri hakkında kararlar vermek.

- Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp genel kurulun onayına sunmak.

- Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personel atamak ve işlerine son vermek.

- Derneğin kurucusu olduğu vakfın genel kurulunda derneği temsilen yönetim kurulundan bir veya birkaç kişiyi delege olarak seçmek.

- Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

- Yönetim kurulu toplantısına en az üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliğini düşürmek ve birinci sıradaki yedek üyeyi göreve çağırmak,

 

- Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

 

 Başkanın Görev ve Yetkileri : Dernek ve yönetim kurulunu temsil etmek. Yönetim kurulunun gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırmak ve çalışmalarını yönetmek. Derneğin yönetim ve hizmet çalışmalarına öncelik ve etkinlik kazandırmak, yönetim kurulunca kabul edilen komitelerin başına her bir yönetim kurulu üyesini ve gerek gördüğünde üyelerini atamak.

Genel kurulda seçilen yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin ad, soyad, baba adı, doğum yeri ve tarihi, iş ve konut adreslerini yörenin en büyük mülki amirine genel kurul evrakları ile birlikte seçimi izleyen otuz gün içinde bildirilmesini sağlamak.

Çalışma döneminin sonunda derneğin yönetim ve parasal belge işlemleri ile varlıklarını yeni çalışma dönemi yönetim kurulunun tam ve eksiksiz olarak süresinde devredilmesini sağlamak.

 

Başkan Yardımcısının Görevi : Başkanın olmadığı zaman başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Komitelerin çalışmalarını takip eder ve komite çalışmaları hakkında her toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

 

1- Sekreterin Görevi : Derneğin yazışmalarını sağlar. Gelen giden evrakları muhafaza eder. Geçmiş dönem evraklarının muhafazasını sağlar. Gelen giden evrak defteri ile üye kayıt defterini işler. Derneğin yazışmaları hakkında her toplantıda yönetim kuruluna bilgi verilir.

2- Sekreter Yardımcısının Görevi : Sekreterin görevlerinde ve çalışmalarında ona yardımcı olmak.

3- Saymanın Görevi : Derneğin gelir ve giderinden sorumludur. Derneğin yevmiye, defteri kebir ve bütçe kesin hesap defterini süresi içerisinde işler. Her toplantıda derneğin mali durumu hakkında yönetim kuruluna bilgi verir.

4-Sayman Yardımcısının Görevi : Saymanın görevlerinde ve çalışmalarında ona yardımcı olmak.

5- Üyelerin Görevleri : Üyeler komiteler arasında bilgi akışını ve gerektiğinde her türlü yardımı yaparlar.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 20 : Denetleme kurulu,asli üyeler arasından genel kurulca iki sene için gizli oyla seçilen üç kişiden teşekkül eder. Oy sırasında daha sonra gelen üç kişide yedek üye olur. Denetleme kurulu üyeleri, dernek hesap ve işlemlerini ilgili kanunlar ve tüzük hükümleri dahilinde yürütülüp yürütülmediğini tetkik ve kontrol ederler. Her denetleme sonunda vardıkları sonuçları gerekirse yazı ile yönetim kuruluna ve dönem sonunda mutlaka bir rapor halinde genel kurula sunarlar.

Denetçiler oy hakkına sahip olmamak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulunun çağrısı ile katılabilir. Yönetim kurulu denetçiler tarafından istenecek her türlü bilgiyi vermeye, belge ve kayıtları göstermeye zorunludur. Dernek yönetiminde usulsüzlük gören denetçiler, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ VE İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE 21 : Dernek yetkili denetim organı olan denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir başkan, bir raportör seçer; bu seçimi bir yazı ile dernek yönetim kuruluna bildirir. Bir yılı geçmeyen aralıklarla  toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

- Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde  yapacağı inceleme sonuçlarını yönetim kuruluna bir raporla bildirmek.

- Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkında inceleme sonuçları ve önerilerini; ayrıca yıl içinde yapmış oldukları çalışmalarını bir raporla genel kurula sunmak.

 

Derneğin İç Denetim Şekli

Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 22 : Merkez Genel Kurulunca Şubelerin açılmasına karar verilmesi halinde bu karara dayanarak Merkezyönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı Kuruluş Bildirimi  ve ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

Kuruluş Bildirimine aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

b)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye´de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

d) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI

MADDE 23 : Her şubede;

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.

 

Şube organları ile görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

1-Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asıl üyelerin katılması ile Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay  önce olacak şekilde 2 yılda bir Aralık ayı içerisinde yapılır. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri,toplantı usulleri, olağanüstü toplantı ve şube genel kurulunun görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün ilgili  maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

Şube  Genel  Kurul  kararlarının  merkezle  anlaşmazlığa  ve  çelişkilere  düşmemesi  için  Merkezle  gerekli  ve  yeterli  işbirliği  yapılması,  Derneğin  izleyeceği  genel   kural  ve  politikalara  uyumlu  ve  Merkez  Genel  Kurulu  kararları  ile  bağdaşır  kararlar  alınması gereklidir.   

2-Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen yedi  asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma usulü,görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

3-Şube Denetim Kurulu : Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulunun oluşum ve çalışma usulü ile görev ve yetkileri şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak şartı ile ana tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümleri kıyasen uygulanır.

4- Temsil:  Şubeler ,Merkez Genel Kurul’ unda  Şube Yönetim kurulu arasından genel kurulca seçilen üç üye ile  temsil edilirler

 

ŞUBENİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER

MADDE 24 : Şubenin yetki ve derneğe karşı sorumlulukları ;

1- Şubeler dernek tüzüğünde yer alan hükümler dahilinde üye alırlar,

2- Şubeler dernek tüzüğünün 29. maddesindeki hükümler dahilinde gelir elde edebilirler; ancak  29. maddenin D ve E fıkralarına göre elde edilebilecek olan gelirler, en az on beş gün önce dernek merkezine bildirilip merkezin oluru alınmadan yapılamaz ve gelir elde edilemez.

3- Şubeler, üyelerinin giriş ve aidat ödentilerinden elde edecekleri gelirlerin tahsil edilen kısmının onda birini, üçer aylık dönemler (Ocak-Mart), (Nisan-Haziran), (Temmuz-Eylül), (Ekim-Aralık) halinde, dönemi takip eden ayın on beşinci gününe kadar Dernek Merkezine aktarırlar. Gelirin diğer bölümünü şube faaliyeti için harcarlar.

4- Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

5-Şube  Genel  Kurul  kararlarının  merkezle  anlaşmazlığa  ve  çelişkilere  düşmemesi  için  Merkezle  gerekli  ve  yeterli  işbirliği  yapılması,  Derneğin  izleyeceği  genel   kural  ve  politikalara  uyumlu  ve  Merkez  Genel  Kurulu  kararları  ile  bağdaşır  kararlar  alınması gereklidir.   

 

BÖLÜM 4

YASAK FAALİYETLER

MADDE 25 : Dernek,ilgili yasalarda  belirtilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

 

                                              BÖLÜM 5

 

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ “FESHİ”

MADDE 26 :

1) Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, 2. defa toplanmak için 10. maddeye göre üyeler çağırılır. İkinci toplantıya katılan  üye sayısı  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi, Tasfiye Heyeti tarafından tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yedi gün içinde mülki idare amirliğine  yazı ile bildirilir.

2) Mahkeme kararı ile fesih :

- Feshe ilişkin genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya alınamamış veya genel kurul toplanamamış,veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa,  yahut dernek mahkeme kararı ile  feshedilmişse,derneğin bütün para,mal ve hakları mahkeme kararıyla  bulunduğu ildeki amacına en  yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda para,mal ve hakların tasfiyesi  mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını takiben,durum mülki idare amirliğine bildirilir.

 

İNFİSAH

MADDE 27 : Dernek aczi haline düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı, yahut 12. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde infisah eder. İnfisah halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemenin vereceği karar ile olur.

 

TASFİYE

MADDE 28 : Feshedilen veya münfesih hale düşen dernek mal veya paralarının tasfiyesi bu tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin feshi halinde tasfiyesinin ikmal için kararı veren genel kurulca, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan  Tasfiye Kurulunca  yapılır.

Tasfiye işlemlerine, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Ankara Atatürk Liseliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfına devredilir.

                                
                                         BÖLÜM 6

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri ve aidatların belirlenme şekli   :

MADDE 29 : Derneğin geliri aşağıda gösterilmiştir :

A) Üye Ödentileri :

1) Giriş ödentisi,

2) Yıllık ödenti,

Giriş ve Yıllık ödentilerin kesin tutarları her yıl, o yılın çalışma programı ve bütçesinde belirtilir ve genel kurulca tespit edilir.

Yıllık ödentiler her yılın 1/OCAK-31/MART tarihleri arasında bir defada ödenir.

 

B) Bağış, yardım ve vasiyetler,

C)Derneğin mal varlığından elde edilenler ile hakların işletilme gelirleri,

Ç) Toplantı, gösteri, temsil, piyango, kongre ve buna benzer çalışmalardan sağlanacak gelirler,

D) Her türlü yayın ve kitapların üyelere satışından veya dijital yayınlardan sağlanan gelirler,

E) Yardım toplama  yasa  hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve  yardımlar

 

DEFTER VE KAYITLAR-GELİR VE GİDERLERDE USÜL-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 30 : Dernek , 5253 sayılı Dernekler Yasasına dayanılarak çıkartılan ve 31 Mart 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Dernekler Yönetmeliği”nde  ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu  yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde  tutar.

Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi  5 yıldır.

 

30.1. Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek,kişi veya kurumlara borçlanabilir.Ancak,ne amaçla,ne kadar borçlanılacağı  ve geri ödeme koşullarının  nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi  ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 31 : Dernek,  dernek merkezi veya lokal olarak kullanabileceği yer ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malı genel kurul kararı ile  edinebilir.

Taşınmaz Mal, tapuya tescilinden sonra  bir ay içinde  Mülki İdare Amirliğine  bildirilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 32 :Dernek  Ana tüzüğü  Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi  şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak   toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak  tüzüğün değiştirilmesine  ilişkin  Genel Kurul kararları, toplantıya  katılanların 2/3  çoğunluğu  ile  alınır.

 

MADDE 33 :Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 5253 sayılı dernekler yasası ile 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümleri  uygulanır.

 

MADDE 34 : Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu derneğin kurucularının adları, soyadları, memleketleri ve ikametgah adresleri aşağıdadır.

Adı-Soyadı                    Mesleği      Adresi

1) Yaşar İsmail Aktaş        Memur        Y.Mahalle Nurlu Sok. No:40 ANK.

2) M. Aydın Çelik            Doktor                  Maltepe Uludağ Sok. 13/12 ANK.

3) Metin Türkoğlu             Memur        Emek Mah. 76. Sok. 5/4 ANK.

4) Ulusay Koryak              Doktor                  Kızılay Atatürk Blv. 83/7 ANK.

5) Fevzi Çetinkaya            Memur        Y.Mahalle Yıldız Ev.A 1/19 ANK.

6) Erdal Uygur                 Avukat        Adakale Sok. 39/2 ANK.

7) İ. Önder Aktaç             Memur        Ata Sok. 18/6 ANK.

8) Ahmet Demir               Memur        Anıttepe Şehit Haluk Çağlar Sok. 3/3 ANK.

9) Mazhar Bolla                Mühendis     Y.Mah. Yahya Kemal Cd. Tarsus Sk. 15/11 ANK.

10) Ekrem Çelebi             Mühendis      İlkadım Sok. 20/2 ANK. 

11) Ural Amikoğlu            Memur         Maltepe Kubilay Sok. 8/1 ANK.

 

 

 

      

 

 

       Ali Fahir KAYACAN                                   Nuh Naci DOĞUTEPE

       BAŞKAN                                                     BAŞKAN YARDIMCISI        

 

 

 

      

      

       Mete DUYGULUER                                     Varlık BEŞLİ

       SEKRETER                                                    SAYMAN

 

 

 

 

     

      Hanife Ayşim ULUS                                   Mahmut BİLGİÇ

      SEKRETER YARDIMCISI                               SAYMAN YARDIMCISI

 

 

 

 

     Hasan ALICI

       ÜYE